Test av JFB – Så här bör du testa en jordfelsbrytare

Test av JFB – Så här bör du testa en jordfelsbrytare

Det finns en del tvivel hur man skall testa en jordfelsbrytare. Det finns en uppsjö av råd och idéer från olika håll. Tittar man i standarder, blir man heller inte helt klok över hur man skall göra. Och för att göra förvirringen total, är det helt andra krav på producenternas test av jordfelsbrytare.

Elma Instruments har i samarbete med en myndighet utarbetat en testmetod som uppfyller alla krav och som därmed försäkrar installatören att han testar korrekt.

Genom att följa nedanstående beskrivning är man alltid säker på att ha testat korrekt och man undviker därmed at kassera jordfelsbrytare som det inte är fel på.

 • Var säker på hur mätinstrumentet fungerar – läs manualen

 • Testknappen på jordfelsbrytaren skall ej användas innan mätningarna är utförda.

 • Koppla bort alla grupper efter jordfelsbrytaren, så att ev. fel och avledning i installationen inte kan påverka mätresultatet.

 • Läs av aktuell märkutlösningsström IΔn (felström) på jordfelsbrytaren, t.ex. 30mA.

Första testet

 • Ställ in instrumentet på AC (hel sinuskurva), 30mA (märkutlösningsströmmen) och x1.
 • Anslut instrumentet direkt över JFB. Fas och noll på utgångssidan och använd nollan på ingångssidan som jord/PE-ledare. En PE-klämma i centralen bör inte användas, då ev. störningar och stor övergångsresistans kan påverka mätningen.
 • Tryck på mätinstrumentets testknapp. Mätinstrumentet påtrycker nu i ett steg (impuls) en felström på 30mA runt JFB.
 • JFB skall lösa ut och instrumentet visar reaktionstiden i displayen och godkänner mätningen om utlösningstiden är under 300 millisekunder. JFB kopplas till igen.

Andra testet

 • Ställ in instrumentet på pulserande DC (halv sinuskurva), 0°, 30mA och x1 (gränsvärdet är 1,4 x märkströmmen, detta tar Elmas instrument själv höjd för vid godkännande). Testa på samma sätt som ovanstående. JFB skall även nu lösa ut på under 300 millisekunder.

 • JFB kopplas till igen.

Tredje testet

 • Ställ in instrumentet på pulserande DC (halv sinuskurva), 180°, 30mA och x1 (gränsvärdet är 1,4 x märkströmmen, detta tar Elmas instrument själv höjd för vid godkännande). Testa på samma sätt som ovanstående. JFB skall även nu lösa ut på under 300millisekunder.

 • JFB kopplas till igen.

Fjärde testet

 • Som en extra kontroll kan man välja att utföra ett ramp-/trapptest. Välj funktionen på instrumentet och instrumentet testar nu med en stigande ström tills JFB löser ut. JFB skall vid AC normalt lösa ut mellan 50 och 100% av märkströmmen. Det kan på vissa installationer vara olämpligt att JFB löser ut för tidigt.

Generellt

 • Om alla fyra testerna blir godkända är JFB ok och du kan nu prova med testknappen.
 • Om inte alla fyra testerna blir godkända är JFB defekt och skall bytas. Kontrollera dock att alla grupper efter JFB har varit frånkopplade och att instrumentet har varit korrekt anslutet.
 • Om JFB inte löser ut när testknappen aktiveras är JFB defekt och skall bytas.
 • Kom ihåg att följa producentens/leverantörens rekommendation om kontroll och kalibrering av instrumentet. 

Med dessa punkter säkrar man att man testar med en metod som liknar den producenterna följer. Härmed kan man undvika oenighet om när en JFB är ok och när den är defekt. Iakttag att det vid test på en typ A JFB med pulserande felström, tillåts en utlösning vid 1,4 gånger märkströmmen (42mA vid en 30mA JFB).

Om det är en typ AC JFB som skall testas, kan test 2 och 3 inte användas.

Ovanstående beskrivning är endast ett test av själva JFB. I TT-system skall man dessutom utföra en mätning av övergångsresistansen på jordanslutningen för de utsatta delarna i installationen. Utifrån JFB maximala utlösningsström och genom att använda formeln: Ra X Ia < 50 Volt är det möjligt att hitta den maximalt tillåtna felkretsimpedansen (Ra). Felskretsimpedansen är summan av jordelektrodens
övergångsresistans till jord och resistansen i skyddsledaren till de utsatta delarna.

Vid skydd med JFB med en märkutlösningsström på 30 mA betyder detta en maximal slingimpedans på 1666 ohm. Använder man istället en JFB med en maximal utlösningsström på t.ex. 300 mA, får slingimpedansen högst vara 166,6 ohm. De flesta installationstestare och JFB-testare har också en funktion för mätning av slingimpedans och beröringsspänning.

Några instrument har dessutom ett speciellt område för test av typ B JFB. Det är dock ännu inte beslutat om några speciella procedurer för test av typ B JFB.