Öppenhetslagen (Norska åpenhetsloven)

På Elma Instruments, som en del av Indutrade-koncernen, strävar vi aktivt efter att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter och främja goda arbetsförhållanden. Denna strävan genomsyrar vår egen verksamhet såväl som våra samarbeten inom leverantörskedjan.

Öppenhetslagen (intro)

Denna deklaration belyser hur Elma Instruments agerar i linje med den norska öppenhetslagen (Åpenhetsloven), genom att integrera mänskliga rättigheter och sunda arbetsvillkor som en grundläggande del av vårt arbete.

Vi erkänner att våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Sedan Elma Instruments grundades har vi bedrivit vår verksamhet på etiska principer och uppmuntrat såväl våra anställda som våra leverantörer att handla enligt samma etiska riktlinjer.

Denna grundläggande övertygelse genomsyrar inte bara Elma Instruments, utan hela Indutrade-koncernen, och vi delar ett gemensamt åtagande att främja mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor.

Från och med den 1 juli 2022 implementerades den norska öppenhetslagen, Åpenhetsloven. Lagen har som syfte att stärka respekten för grundläggande mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i företagssamarbeten och leverantörskedjor. En central del av lagen är att tillhandahålla allmänheten tillgång till information om dessa villkor samt hur företag agerar för att adressera dem. Tillsammans med andra initiativ syftar denna lag till att stödja Norges arbete med att uppfylla FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 8 om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt (SDG8) samt mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion (SDG12). Kärnan i lagen innebär skyldighet att genomföra och rapportera om noggranna bedömningar. Noggranna bedömningar enligt lagen innebär att företag systematiskt kartlägger potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i samband med produktions- och leveranskedjor, genomför åtgärder för förbättring, övervakar framsteg och rapporterar om resultat.

Noggranna bedömningar

Elma Instruments har implementerat en policy för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Denna policy bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och specificerar huvudprinciperna för hur vi hanterar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i vår dagliga verksamhet. I policyn beskrivs vårt åtagande att genomföra noggranna bedömningar och vidta åtgärder för förbättring, både internt och inom vår leverantörskedja.

Elma Instruments delar Indutrade-koncernens tydliga förväntningar på våra leverantörers arbete med noggranna bedömningar av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och förebyggande av korruption. Denna information finns också inkluderad i vår hållbarhetsrapport och Indutrades uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners, som du kan läsa här

Elma Instruments samarbetar med ett betydande antal direktleverantörer och underleverantörer. Vi kräver att samtliga direkta leverantörer undertecknar Indutrades uppförandekod. Genom detta åtagande förbinder sig våra leverantörer att följa internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och motverkande av korruption i sin produktion.

Elma Instruments genomför noggranna bedömningar av samtliga nya leverantörer innan avtal ingås. Vårt företag använder en riskbaserad strategi för hantering av mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja, med extra fokus på de områden där risken för överträdelser av mänskliga rättigheter är mest påtaglig.

Rapport om noggranna bedömningar av mänskliga rättigheter.

Indutrade-koncernens års- och hållbarhetsrapport inkluderar en redogörelse för vår inställning till noggranna bedömningar, identifierade risker gällande mänskliga rättigheter, vidtagna åtgärder under det gångna året samt planer inför framtiden.

Denna rapport innehåller relevant information enligt den norska öppenhetslagen §5:

  • Information om organisation och verksamhetsområde
  • Information om affärssegment
  • Hållbarhetsstrategi och styrning
  • Policy för mänskliga rättigheter, rutiner och rapporteringskanaler
  • Identifiering av negativa konsekvenser och risker, samt vidtagna åtgärder
Alla dessa områden adresseras i Indutrade-konsernens hållbarhetsrapport och på Indutrade-koncernens webbplats https://www.indutrade.se/hallbarhet/. 
 
Elma Instruments publicerar rapporten om noggranna bedömningar enligt kraven i den norska öppenhetslagen (Åpenhetsloven) genom Indutrade-koncernens hållbarhetsrapport samt på vår egen webbplats.

För mer information om hur Elma Instruments säkerställer grundläggande mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@elma.dk. Markera mejlet med Transparceny act/Åpenhetsloven i ämnesfältet.